Εκτύπωση

Οι υποχρεώσεις σου παύουν να είναι πονοκέφαλος!

Αφιλοκερδώς Παρακολουθούμε με υπευθυνότητα την πορεία της επιχείρησή σας και σας ενημερώνουμε έγκαιρα για κάθε λήξη πιστοποιητικών του συνεργείου σας (Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, Περιβαλλοντικοί όροι, Ετήσιες Εκθέσεις,  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων κ.λ.π.), καθώς και για κάθε αλλαγή στη Νομοθεσία που απαιτεί άμεσες ενέργειες προς αποφυγή προβλημάτων.

Για να είναι σε ισχύ η Άδεια λειτουργίας του συνεργείου ή άλλης εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων (πλυντήριο-λιπαντήριο, πρατήριο υγρών καυσίμων κ.λ.π.), πρέπει να είναι σε ισχύ τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν: Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, Περιβαλλοντικοί όροι κ.λ.π. Επίσης πρέπει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και κάθε χρόνο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, να υποβάλλονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων της εγκατάστασης. Τα παραπάνω απαιτούν τη σύνταξη ειδικών μελετών και εγγράφων που αναλαμβάνει εξειδικευμένο Τεχνικό Γραφείο.

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι σε ισχύ, τότε παύει να ισχύει και η Άδεια Λειτουργίας του συνεργείου και γίνεται ανάκλησή της σε περίπτωση ελέγχου. Επιβάλλονται δε μεγάλα πρόστιμα από Υπηρεσίες όπως από τη Δ/νση Περιβάλλοντος.

Προφυλάσσουμε τους πελάτες μας από δυσάρεστες περιπέτειες και χαμένο χρόνο, παρακολουθώντας συνεχώς τα έγγραφα που συνοδεύουν την Άδεια λειτουργίας του συνεργείου και τις προθεσμίες που αυτά λήγουν. Ανανεώνουμε έγκαιρα κάθε σχετικό πιστοποιητικό, και ενημερώνουμε το φάκελο του συνεργείου στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών. Τέλος παρακολουθούμε ανελλιπώς τις εξελίξεις στη Νομοθεσία και σας ενημερώνουμε άμεσα για κρίσιμες αλλαγές της και για ενέργειες που πρέπει να επιληφθούν.

Έτσι: